Category Archives: MOOCs

De grenzen aan het online leren en werken

Nu iedereen massaal en noodgedwongen aan het online werken en leren is geslagen, met allerlei verschillende programma’s, is het goed om bij de consequenties daarvan stil te staan. Het kan heel goed zijn dat we na deze corona crisis de voordelen blijvend hebben ontdekt en we meer dan daarvoor van deze mogelijkheden gebruik zullen blijven maken. Maar hoe reëel is dat en in hoeverre zal face-to-face communicatie noodzakelijk blijven? Daarvoor moeten we wat dieper induiken in waar het hier eigenlijk over gaat, dat is kennisuitwisseling, kennisoverdracht, kennisontwikkeling en de vraag is wat kennis eigenlijk precies is? Ik zal daarom hierna in gaan op de eigenschappen van kennis en de randvoorwaarden voor kennisuitwisseling of -overdracht m.n. de rol van vertrouwen en bereidheid tot delen en de ondersteuning daarbij van verschillende soorten communicatie incl. sociale media. Tot slot zal ik heel kort ingaan op de mogelijke consequenties voor gebouwen.

Kennis

Er is een verschil tussen kennis en informatie. Kennis heeft een richting, anders dan informatie. Bij kennis spelen overtuiging commitment, perspectief en intentioneel handelen een rol. Kennis bestaat uit twee soorten kennis. Expliciete kennis die codeerbaar is: schrift, cijfers etc. en stilzwijgende of impliciete kennis. In de kennismanagement theorie bestaan hierover verschillende gezichtspunten:

  • Expliciete en impliciete kennis is niet van elkaar te onderscheiden uiteindelijk is alles codeerbaar.
  • Alle kennis heeft z’n basis in stilzwijgende (impliciete) kennis. De twee soorten kennis zijn met elkaar en met menselijke activiteit verweven.

De laatste zienswijze is voor mij het meest vruchtbaar omdat deze ook over menselijk gedrag gaat.

Impliciete kennis is zeer persoonsgebonden (intuïtie, ideeën, idealen) en is moeilijk te communiceren want het vereist een zekere mate van `simultaneous processing’ (simultane verwerking). Veel kennis is codeerbaar en daardoor overdraagbaar, maar veel kennis is dat ook niet omdat het is gebaseerd op bijv. ervaring en intuïtie. De meeste kennis is een mengvorm en interacteert voortdurend met elkaar. Het impliciete deel van kennis is echter veel moeilijker per computer over te dragen.

Waarom is dat? Welke randvoorwaarden zijn van belang voor het delen of uitwisselen van m.n. impliciete kennis?

  • Wederzijds vertrouwen
  • Bereidheid tot delen

Bij beide speelt communicatie een belangrijke rol.

Vertrouwen

Om bereid te zijn je kennis te delen moet je vertrouwen in de ander hebben, dat de ander er niet mee van door gaat, je kennis pikt, de verkeerde dingen er mee doet of je verkeerd begrijpt, etc., etc… Het is vertrouwen in de integriteit van de ander, maar ook vertrouwen in zijn of haar competentie.

Drie soorten vertrouwen, 3 c’s:

Compaan, vertrouwen in de persoon

Competentie, vertrouwen dat iemand het kan

Commitment, vertrouwen dat iemand doet wat hij/zij zegt (contract bijv.)

Als het gaat om kenniscreatie zijn vooral de eerste twee van belang.

Vertrouwen ontstaat als je een klikt hebt, verbinding hebt, een gelijksoortige houding herkent, en door ervaring en collegialiteit of vriendschap. Van elkaars privéleven op de hoogte zijn helpt. Kortom weten wat voor vlees je in de kuip hebt. Dit alles wordt vergemakkelijkt door fysieke nabijheid. Culturele verschillen, taal en nationaliteit bemoeilijken het ontstaan van vertrouwen. Een gevoel van verbondenheid of wederzijdse aantrekkingskracht is belangrijk voor toekomstige interacties of verzoeken om hulp of assistentie.

Bereidheid tot delen

Naast vertrouwen is de andere randvoorwaarde voor kennisdelen, de wederzijdse bereidheid ertoe. Bijv. er tijd voor over hebben. Het delen van impliciete kennis is in hoge mate vrijwillig. Bovendien moet het de moeite waard zijn.

Bij een besluit tot samenwerking en kennisuitwisseling spelen een aantal zaken; voorafgaand aan zo’n besluit vormen mensen zich een beeld van de ander op grond van schematische gegevens. Dat beeld kan op basis van eerdere ervaringen zijn bijv. eerdere samenwerking maar ook op grond van referenties en achtergrondinformatie die vertrouwen wekken.

Behalve bereidheid moet er ook de gelegenheid zijn.

Gelegenheid wordt geboden door de organisatiecultuur en door de fysieke omgeving zoals het ontwerp van een gebouw en de aanwezigheid van bepaalde functies. Gelegenheid bieden voor ontmoeten door de fysieke plek en het ruimtelijke programma (wie en wat zit waar) is van belang. Iemand aan het werk zien inspireert om die persoon te benaderen. Dit soort ‘awareness’ stimuleert een ontmoeting, net zoals de plek en de kwaliteit van de koffie op kantoor een rol spelen.

Communicatie

Vertrouwen wordt ondersteund door communicatie. Communicatie is nodig t.b.v. coördinatie, informatie en ook ten behoeve van inspiratie. En met name dat laatste is van belang in relatie tot vertrouwen en de bereidheid tot delen. Daarbij spelen drie relationele aspecten van communicatie een rol affiniteit, inzet en aandacht.

Bijvoorbeeld samen eten en drinken is een vorm van communicatie die veel prijsgeeft van de ander en daarmee vertrouwen kan geven.

Met communicatie via de computer: mail, skype, social media, mis je een heleboel. Het geeft niet díe integrale ervaring van de ander. Je mist bijv. de lichaamstaal. Face-to-face communicatie is in zekere zin efficiënter, sneller en completer dan met behulp van een computer.

Mensen vragen nog steeds liever vrienden om hulp dan het internet te raadplegen. Dit verandert vlg. mij wel maar niet heel hard. Onderzoekers raadplegen eerder collega’s dan het archief. Met mensen die fysiek dichtbij zijn heb je meer communicatie ook via bijv. de mail. Sociale verbanden hebben dus invloed op kennis delen.

Hoe zit dat nu met social media?

Sociale media kunnen wel voor z.g. ‘swift trust’ zorgen, een soort oppervlakkig vertrouwen dat de ander voldoende expertise en geloofwaardigheid heeft. Anders gezegd ‘swift trust’ is reputatie van ’horen zeggen’. Sociale media kunnen daarbij helpen door een deel van iemands persoonlijkheid te onthullen.

‘Keeping in touch’ met collega’s wordt belangrijker naarmate de scheiding werk-privé vervaagd. Sociale media zoals Facebook of WhatsApp ondersteunen het creëren van wederzijds vertrouwen door het gevoel van ‘common ground’ en verbondenheid te versterken, maar vervangen de koffieautomaat gesprekken niet, waar je terloops van allerlei over de ander ervaart.

Samenvattend voor- en nadelen van online werken en leren:

Naast dat niet iedereen even makkelijk toegang heeft tot de techniek zijn bij online werken de culturele en taalverschillen moeilijker overbrugbaar en er ontstaan er eerder misverstanden en conflicten. Impliciete kennis is daarmee moeilijker te delen. Of dit opweegt tegen de voordelen van kosten- en tijdsbesparing van niet hoeven reizen en geen gebouw nodig hebben zal van geval tot geval verschillend uitpakken. Wel maakt het online leren en werken een veel gelijker speelveld mogelijk doordat het veel laagdrempeliger is.

Conclusie

Hoewel virtuele kennisuitwisseling heel ver kan gaan, blijft face-to-face communicatie optimaler om het nodige vertrouwen te creëren en om misverstanden te voorkomen. Computertechnologie kan ondersteunen maar niet vervangen. Met de huidige technologische beperkingen zal er altijd wel een combinatie met face-to-face blijven bestaan.

De consequenties voor het vastgoed als we meer online kennis gaan uitwisselen kunnen zijn dat in het hoger onderwijs minder behoefte is aan grote hoorcollegezalen. In het kantoor ontwerp zal variatie in concentratie en sociale interactieplekken nog meer van belang worden, zodat je ook daar kan ontkomen niet alleen aan de zeurende kinderen maar ook aan de zeurende collega. De fysieke werkplek moet immers met thuis concurreren en opwegen tegen de reistijd.

Salomé A. Bentinck

200414

Leave a comment

Filed under e-learning, MOOCs

How MOOCs will influence campus design

The New York Times called 2012 the year of the MOOCs[i]. The Dutch Minister of Education recently pointed out the developments in digital education and I myself followed courses on Coursera and wondered how these massive open online courses or MOOCs will influence the design of the campus. Since the investments that universities have to make in order to keep the campus up to date are substantial, the required renewals should be as effective as possible. Technology makes it easy to work or study at home, but empty offices and lecture halls do not contribute to the conviction that resources are used efficiently. I presume that the success of MOOCs will have consequences for the need of big lecture halls. Let’s have a closer look on these MOOCs.

According to Wikipedia ‘A massive open online course (MOOC) is an online course aiming at large-scale interactive participation and open access via the web. In addition to traditional course materials such as videos, readings, and problem sets, MOOCs provide interactive user forums that help build a community for the students, professors, and TAs. MOOCs are a recent development in distance education.’ (Wikipedia 2013-5-12)[ii] A lot more can be found on the internet. Nevertheless I restrict myself mainly to a key publication by Sir John Daniel[iii] to finally indicate some consequences for university real estate at the end of this paper. Therefor I will not elaborate on the pedagogical consequences of teaching methods, quality and cost aspects but concentrate first on a general background.

The first course that was called a MOOC was at the University of Manitoba by George Siemens and Stephen Downes in 2008. (Wikipedia) (Daniel, p.3) Daniel describes the history of MOOC; he distinguishes two kinds of MOOCs: the xMOOC and the cMOOC. The cMOOCs are based on connectivism with a totally open platform. ‘(…) participants set their own learning goals and type of engagement. (…) the fact that the platform is totally open, means that they probably aren’t very easy to make any money from.’(Lugton, 2012)[iv] Udacity, Coursera and edX are examples of xMOOCs. They have also discussion forums but ‘the centre of the course is the instructor-guided lesson. Each student’s journey/trajectory through the course is linear and based on the absorption and understanding of fixed competencies. Learning is seen as something that can be tested and certified’. (Lugton, 2012) The development of MOOCs is very well displayed in the diagram of Phil Hill.[v] On the right side the challenges are displayed as recognized at this time.

Phil Hill 2012

(Phil Hill, 2012)

These challenges: the question if MOOCs ever can make money, problems as accreditation, certification, course completion rate (10 %!( Daniel p.14)) and student authentication are described by Daniel in relation to the (changing) attitude of universities towards the development of e-learning. Daniel refers to failed experiments with online courses like AllLearn and Fathom early this century, by well-known universities who lost a lot of money on it, which makes some universities rather reluctant on this topic (p.12ff). Although some of these universities have joined the actual MOOC development again, lots of universities are still afraid that this development of e-learning is just another hype, and question the business model of MOOCs.

In respect to the earning possibilities the latest trend of xMOOCs like Coursera is promising. They are experimenting with Career Services to match students and head-hunters. Coursera recruits employers on their website with: ‘If you’re an employer who would like to hire the intellectually curious and hardworking students who take courses with Coursera’ (…)’[vi] This could turn into a profitable and competitive advantage in respect to some universities.

The question is: what should universities do? I would say: Join in; invest in your teachers and software. But rethink well how to deal with the difference in tuition fees of real life universities and MOOCs, and differences in grading. I agree with Dua, Bates and others:

‘While no one can predict the future, it seems likely that we are heading toward two versions of hybrid learning experiences in higher education. The first would still be campus-centric, with technology allowing a more efficient and effective reengineering of the learning experience, with lectures moving exclusively online, and with class time reserved for small-group problem solving and conversation. The other hybrid mode would be digital-centric (and much less costly), with a core online component supplemented, perhaps, by self-organized study groups, as we see happening already in MOOCs. Some digital-centric options may be associated with traditionally accredited college brands; others may live purely in the world of alternative credentials. Students from wealthier families and those with adequate financial aid may prefer the residential experience (and the lifelong personal networks that come with it). But the cost–value equation will shift so rapidly in the years ahead, and employers will develop so great a stake in the new system they help design, that millions of students will probably flourish without ever setting foot on traditional campuses.’ (Dua, 2013) [vii] ‘Online and hybrid learning provides a chance to re-think the role and purpose of the whole university campus, as well as what we should be doing in classrooms when students have online learning available anytime and anywhere.’(Bates, 2013)[viii]

MOOCs and hybrid learning will change the campus. The current problems with the MOOC concept will be overcome and universities have to determine their strategy regarding this development. Universities, who have already problems to fully schedule their big lecture halls profitable, may reconsider their need. Big lecture halls will only be used in case a star professor will show up. Seminars, workshops, tutorials and laboratories will stay, at least for the time being. Thus we will see a mix of face-to-face learning and e-learning in universities. As a consequence of the high differences in tuition fees the residential model can take advantage of the price and quality differences and focus on the rich and or very talented. Universities with a coherent (hybrid) educational programme will have an advantage as face-to-face communication is still more efficient than virtual communication and informal encounters on a university still inspire scholars and students. In a physical environment where you can see literally your fellow students struggle, to master the learning material, it is more motivating to practice beyond your own abilities.[ix]

Whatever the MOOC development will do, campuses will change but stay, due to their importance as informal meeting place, social network, marriage market and hotbed of talent. The importance of the physical place will get larger but smaller in size. Facilitating casual meetings will be given space. There is still a lot of work to do for designers, planners and university boards!


[i] Pappano, Laura “The year of the MOOC” New York Times, Educational Life, November 2, 2012, Correction: November 11, 2012 Web. Accessed 2013-5-26 <http://www.nytimes.com/2012/11/04/education/edlife/massive-open-online-courses-are-multiplying-at-a-rapid-pace.html?pagewanted=all&_r=0>

[ii] Wikipedia, “Massive open online course”. Web. Accessed: 2013-5-12 <http://en.wikipedia.org/wiki/Massive_open_online_course>

“The term MOOC was coined in 2008 during a course called “Connectivism and Connective Knowledge” that was presented to 25 tuition-paying students in Extended Education at the University of Manitoba in addition to 2,300 other students from the general public who took the online class free of charge. All course content was available through RSS feeds, and learners could participate with their choice of tools: threaded discussions in Moodle, blog posts, Second Life, and synchronous online meetings. The term was coined by Dave Cormier of the University of Prince Edward Island, and Senior Research Fellow Bryan Alexander of the National Institute for Technology in Liberal Education in response to the course designed and led by George Siemens of Athabasca University and Stephen Downes of the National Research Council (Canada).”

[iii] Daniel, Sir John, 2012 “Making Sense of MOOCs: Musings in a Maze of Myth, Paradox and Possibility” Online learning and distance education resources, moderated by Tony Bates, research associate, contact North. Contact North. Web. Accessed 2013-5-12 <http://www.tonybates.ca/wp-content/uploads/Making-Sense-of-MOOCs.pdf>

Sir John Daniel, former President & Chief Executive Officer Commonwealth of Learning

‘Sir John Daniel served as President and C.E.O. of COL from 2004 to 2012. He is now working on a variety of international projects, notably as Education Master in the Beijing DeTao Masters Academy, China and Chair of the UWC (United World Colleges) International Board.’

Common Wealth of Learning. Web. Accessed 2013-5-12 <http://www.col.org/about/staff/pages/jdaniel.aspx>

‘Hosted by the Government of Canada and headquartered in Vancouver, Canada, the Commonwealth of Learning (COL) is the world’s only intergovernmental organisation solely concerned with the promotion and development of distance education and open learning. COL was created by Commonwealth Heads of Government to encourage the development and sharing of open learning/distance education knowledge, resources and technologies.’ Common Wealth of Learning Web. Accessed 2013-5-12 <http://www.col.org/about/whatis/Pages/default.aspx>

[iv] Lugton, Martin, “What is a MOOC? What are the different types of MOOC? xMOOCs and cMOOCs” Reflections. Posted on August 23, 2012. WordPress. Web. Accessed 2013-5-12 <http://reflectionsandcontemplations.wordpress.com/2012/08/23/what-is-a-mooc-what-are-the-different-types-of-mooc-xmoocs-and-cmoocs/>

[v] Feldstein Michael, [Hill, Phil] “Four Barriers That MOOCs Must Overcome To Build a Sustainable Model” e-Literate. Posted on July 24, 2012 WordPress. Web. Accessed 2013-5-12 <http://mfeldstein.com/four-barriers-that-moocs-must-overcome-to-become-sustainable-model/>

[vi] Jones-Bey, Lal, Business Development ‘Coursera and your career’. Posted December 4, 2012. Coursera. Web. Accessed: 2013-5-20 <http://blog.coursera.org/post/37200369286/coursera-and-your-career>

[vii] Dua, André, 2013. “College for all, Open online courses are changing higher education. Traditional colleges face dangers—and opportunities” Insights & Publications McKinsey&Company. Web. Accessed 2013-5-20

<http://www.mckinsey.com/insights/social_sector/college_for_all>

[viii] Bates, Tony “Discussing design models for hybrid/blended learning and the impact on the campus” Online learning and distance education resources, moderated by Tony Bates, research associate, contact North. Contact North. Posted, may 8, 2013. Web. Accessed 2013-5-12 <http://www.tonybates.ca/latest/>

[ix] Coyle, Daniel (2009) ‘The Talent Code: Greatness Isn’t Born. It’s Grown. Here’s How’ (Bantam; New York)

Leave a comment

Filed under Campus Planning and Design, Higher Education, MOOCs, Uncategorized